Věnujte, prosím, pozornost kritériím, které má text splňovat. Specifikace objednávky umožní přesně dodržet požadavky na zpracování se zřetelem na další využití textu a zároveň umožní transparentní kalkulaci ceny. Každá první započatá normostrana se účtuje jako celá NS.

Ceny jsou orientační, vztahují se na zpracování ve formátu Word. Přesnou kalkulaci připravím na základě konkrétního textu.

PŘEKLAD

 

STANDARDNÍ PŘEKLAD.…………………………………………………………………………………………………. 200 Kč/normostrana


Překlad bude po stránce formální, obsahové a stylistické naprosto stejný jako podkladový text v českém jazyce. Překlad bude bez gramatických chyb.
 

LOKALIZOVANÝ PŘEKLAD…………………………………………………………………………………………………250 Kč/normostrana


Překlad bude gramaticky, stylisticky a typograficky správný, v spisovné podobě slovenského jazyka. Na domnělé obsahové, logické, stylistické a gramatické chyby v české verzi upozorním poznámkou, rovněž poznamenám všechny návrhy oprav či změn. Důraz bude kladen zejména na přirozené znění slovenského překladu tak, jako kdyby vznikl v slovenském prostředí pro slovenské čtenáře/posluchače/diváky/uživatele. Formát přeloženého textu bude shodný s formátem českého podkladu.          
 

 

ODBORNÝ PŘEKLAD…………………………………………………………………………………………………………300 Kč/normostrana

 


Překlad bude gramaticky, stylisticky a typograficky správný, bezvýhradně v spisovné podobě slovenského jazyka. Důraz bude kladen zejména na terminologickou přesnost, překlad bude splňovat všechny atributy odborného textu. Na domnělé obsahové, logické, stylistické a gramatické chyby v české verzi upozorním poznámkou, rovněž poznamenám všechny návrhy oprav či změn. Formát přeloženého textu bude shodný
s formátem českého podkladu.


 

SOUDNÍ PŘEKLAD......……….………………………………………………………………………………………………350 Kč/normostrana

 

Před objednáním překladu doporučuji ujistit se, zda úřední neboli soudní překlad dokumentu skutečně potřebujete (viz. mezistátní dohody).

 

 

Úpravy textů ve slovenštině

 

 

 

 

KOREKTURA

Korekturou se rozumí jazykové opravy pravopisu, překlepů, typografických chyb a malé stylistické úpravy textu vypracovaného jiným překladatelem bez přihlédnutí k výchozímu textu.

Za korekturu se nepovažuje úprava strojového překladu.

 

KOREKTURA TEXTU (orientační cena)……......................................................................100 Kč/normostrana

 

(kontrola stylistiky, pravopisné, gramatické a typografické správnosti)

 

REVIZE

 

 

Revizí se rozumí kontrola překladu vypracovaného jiným překladatelem, a to s přihlédnutím k výchozímu textu. Objednavatel poskytne reviznímu pracovníkovi výchozí text.

 

EDITACE

 

Editace (redakční úprava) přeloženého textu obsahuje rozsáhlejší změny, úpravu celých vět, úpravu textu
na stanovenou délku, opravu a sjednocování terminologie apod.