top of page

Věnujte, prosím, pozornost kritériím, které má text splňovat. Specifikace objednávky umožní přesně dodržet požadavky na zpracování se zřetelem na další využití textu a zároveň umožní transparentní kalkulaci ceny. Každá první započatá normostrana se účtuje jako celá NS.

Přesnou kalkulaci připravím na základě konkrétního textu.

PŘEKLAD

 


LOKALIZOVANÝ PŘEKLAD


Důraz bude kladen zejména na přirozené znění slovenského překladu tak, jako kdyby vznikl v slovenském prostředí pro slovenské čtenáře/posluchače/diváky/uživatele. Na domnělé obsahové, logické, stylistické
a gramatické chyby v české verzi upozorním poznámkou, rovněž poznamenám všechny návrhy oprav či změn. Formát přeloženého textu bude shodný s formátem českého podkladu.      

    

 

PŘEKLAD ODBORNÉHO TEXTU

 


Překlad bude bezvýhradně v spisovné podobě slovenského jazyka. Důraz bude kladen zejména na terminologickou přesnost, překlad bude splňovat všechny atributy odborného textu. Na domnělé obsahové, logické, stylistické a gramatické chyby v české verzi upozorním poznámkou, rovněž poznamenám všechny návrhy oprav či změn. Formát přeloženého textu bude shodný s formátem českého podkladu.


 

SOUDNÍ PŘEKLAD

 

Před objednáním překladu doporučuji ujistit se, zda úřední neboli soudní překlad dokumentu skutečně potřebujete (viz. mezistátní dohody).

 

 

 

 

KOREKTURA

Korekturou se rozumí jazykové opravy pravopisu, překlepů, typografických chyb a malé stylistické úpravy textu vypracovaného jiným překladatelem bez přihlédnutí k výchozímu textu. Skorigovaný text bude gramaticky, stylisticky a typograficky správný, v spisovné podobě slovenského jazyka.

Za korekturu se nepovažuje úprava strojového překladu.

 

REVIZE

 

 

Revizí se rozumí kontrola překladu vypracovaného jiným překladatelem, a to s přihlédnutím k výchozímu textu. Objednavatel poskytne reviznímu pracovníkovi výchozí text.

 

EDITACE

 

Editace (redakční úprava) přeloženého textu obsahuje rozsáhlejší změny, úpravu celých vět, úpravu textu
na stanovenou délku, opravu a sjednocování terminologie apod. 

 

 

 

 

 

 

bottom of page